Rozdział 1
Postanowienia ogólne

Serwis internetowy reklamynastrone.pl jest własnością osób prywatnych.

§ 1
Korzystając z serwisu reklamynastrone.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższym regulaminem.

§ 2
Wymagania techniczne / sprzętowe niezbędne w celu skorzystania z serwisu : komputer, dostęp do internetu, przeglądarka internetowa.

Rozdział 2
Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem reklamynastrone.pl
2) Administrator – właściciel serwisu reklamynastrone.pl
3) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem reklamynastrone.pl

Rozdział 3
Prawa autorskie

§ 1
Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do Administratora serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2
Żadna część jak i całość utworów zawartych w portalu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób ( w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji ) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez zgody redakcji. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody redakcji lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozdział 4
Usługi oferowane w serwisie

Na stronach serwisu użytkownik ma możliwość skorzystania z :

- Forum internetowego (usługa bezpłatna, pisanie postów i zakładanie tematów wymaga rejestracji)

- Opisem sieci afiliacynych (usługa bezpłatna)

- Rankingiem programów afiliacyjnych (usługa bezpłatna)

- Innych treści o programach afiliacyjncych (usługa bezpłatna, może wymagać rejestracji)

Rozdział 5
Postępowanie reklamacyjne

§ 1
Reklamacje dotyczące usług świadczonych na stronie reklamynastrone.pl prosimy zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres email : affiliate[malpa]reklamynastrone.pl Treść reklamacji : (wpisz treść reklamacji)

§ 2
Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie po jej otrzymaniu. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika który przesłał użytkownik lub na inny wskazany przez użytkownika adres.

§ 3
Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Rozdział 6
Dane osobowe

§ 1
Administrator portalu nie gromadzi danych osobowych a wszelkie dane uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy użytkownikiem a redakcją portalu są chronione. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie użytkownik ma prawo żądać wglądu i usunięcia swoich danych jak również wszelkiej korespondencji prowadzonej z redakcją serwisu.

Rozdział 7
Przerwy w funkcjonowaniu serwisu

§ 1
Administrator informuje o możliwości wystąpienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania serwisu. Przed planowaną przerwą użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 1
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 2
Niniejszy regulamin obowiązuje od 2014-04-15